top of page
Image by Dmitrij Paskevic

Reprezentare juridică

Reprezentarea juridică constă în îndeplinirea de către avocat a unor acte juridice în interesul clientului, în temeiul legii și al contractului de asistență juridică. Pentru activitățile prevăzute expres în cuprinsul contractului de asistență juridică încheiat între avocat și client, actul reprezinta un mandat special în puterea căruia avocatul poate încheia, sub semnatura privată sau în formă autentică, acte de conservare, administrare, sau dispoziție, în numele și pe seama clientului.

Reprezentarea juridică este un serviciu de avocatură oferit atunci când există deja certitudinea unui angajament între părți, client-avocat, cu drepturi și obligații, în urma căruia avocatul este în măsură să reprezinte interesele clientului pentru a obține situația cea mai favorabilă pentru acesta.

Avocaţii din cadrul LEXCONSULT oferă persoanelor fizice şi juridice următoarele genuri de asistenţă şi reprezentare juridică calificată :

 1. expun concluzii juridice cu privire la subiectele revendicate;

 2. oferă servicii de consultanță pentru piața de capital, valori mobiliare, consultanță în procedurile de achiziţii publice, vînzarea patrimoniului public şi concesiuni;

 3. întocmesc documente cu caracter juridic inclusiv elaborarea contractelor comerciale, tranzacțiilor comerciale, alte contracte civile;

 4. elaborază acte juridice vizînd activitatea şi organizarea internă ale întreprinderilor şi organizaţiilor indiferent de forma organizatorico-juridică a acestora, inclusiv redactarea actelor de constituire, redactarea actelor adiționale de modificare a documentelor de constituire, cesiuni şi/sau vânzări de acţiuni și părți sociale, majorarea sau micşorarea capitalului social, redactarea deciziilor aferente organizării întreprinderilor şi organizaţiilor, redactarea actelor aferente înfiinţării subdiviziunilor separate, alte acte legate de înregistrarea unei societăţi comerciale;

 5. întocmesc cereri de chemare în judecată, cereri în proceduri speciale sau simplificate, contestaţii (apel, recurs, revizuire), reclamaţii extrajudiciare, note juridice, somaţii de plata, pretenţii, notificări, elaborează alte documente cu caracter juridic;

 6. oferă asistenţă juridică la încheierea actelor juridice;

 7. efectuiază expertiza proiectelor actelor juridice, verifică legalitatea documentelor aferente încheierii actelor juridice, participă la procesul de negocieri;

 8. reprezintă interesele persoanelor fizice şi juridice în faţa autorităţilor administraţiei publice, organelor de drept, organelor de control, inclusiv fiscale;

 9. reprezintă interesele beneficiarilor asistenţei juridice în materie juridică în relaţiile cu alte persoane fizice şi juridice;

 10. în materie comercială asistă şi oferă consultaţie juridică pe întregul volum de probleme juridice ce apar în activitatea societăţilor economice, inclusiv, coordonează documenete şi alte materiale purtătoare de informaţie juridică;

 11. efectuiază evaluarea riscului de afacere pentru relații comerciale, identificarea și analiza garanțiilor de afacere, urmarirea derulării contractelor și a obligațiilor asumate.

 12. reprezintă interesele persoanelor fizice şi juridice, în corespundere cu rigorile procesuale în instanţele de judecată ale Republicii Moldova, inclusiv în instanţele de drept comun, instanţele specializate economice pe cauze civile, contencios administrativ atît la examinarea acestora în fond cît şi/sau în cadrul procedurilor de atac;

 13. reprezintă şi oferă asistenţă juridică în litigii comerciale si privind societătile comerciale;

 14. reprezintă şi oferă asistenţă juridică în proceduri de recuperare a debitelor, atît in faza pre-litigioasă cît şi în instanță și în procedurile de executare silită, în litigii civile, litigii privind dreptul de proprietate intelectuală, litigii administrative;

 15. reprezintă şi oferă asistenţă juridică in litigii de drept fiscal şi vamal;

 16. reprezintă interesele în procedurile de recunoastere şi executare a hotărîrilor străine;

 17. oferă asistenţă juridică şi reprezentare în corespundere cu rigorile procesuale părţii vătămate, părţii civile, părţii civilmente responsabile şi al martorilor în fața organelor de cercetare şi urmarire penală, oferă asistenţă şi reprezentare în fața instanţelor de judecată, asistenţă juridică în faza de executare a pedepselor;

 18. elaborează cereri şi reprezintă interesele persoanelor fizice şi juridice în faţa Curţii Europene pentru Drepturile Omului.

bottom of page